FødevareBankens Privatlivspolitik

Dataansvarlig

FødevareBanken
Teglværksgade 22
2100 København
info@foedevarebanken.dk
+45 31 21 00 29
CVR Nr.: 32 57 33 71

Hos os i FødevareBanken er det enormt vigtigt at man kan have tillid til vores virke og evne til at beskytte personoplysninger. Derfor har vi denne privatlivspolitik der beskriver den tilgang vi har til personoplysninger, og hvordan vi er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Nedenfor kan du se, hvordan vi behandler dine personoplysninger afhængigt af din relation til os.

Revideret 1. marts 2023

Overordnet om vores persondatapolitik

Når det er nødvendigt, eller når der er behov for det behandler Fødevarebanken personoplysninger om voksne og fagpersoner. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål ud fra foreningens legitime interesser. Derudover behandler vi kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter oplysningerne igen, når de ikke længere er nødvendige – eller når du ber os om det. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Fødevarebanken indsamler også oplysninger via cookies. Cookies er små stykker data om din brug af vores hjemmeside. Cookies indsamles for at give dig en bedre oplevelse på vores hjemmeside.

 

Personoplysninger og din relation til os

De personoplysninger som vi indhenter om dig er afhængig af den relation du har til os. Enten som medlem, donorer, frivillig eller ansat.

Formålet med at indsamle disse oplysninger er til at administrere, kommunikere vores budskab og markedsføringsmateriale om organisationens arbejde ud til medlemmer, frivillig og for at tiltrække nye af begge arter.

Hvis du er medlem:

Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse og CPR-nummer.

Hvis du er gaveyder eller donor:

Navn, adresse, dato og beløb for donation, telefonnummer, mailadresse og CPR-nummer.

Hvis du er frivillig:

Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, situationsbilleder, beskæftigelses-eller uddannelsesstatus, CPR-nummer, bankoplysninger (ifm. Udlæg), telefonnummer til kontaktperson i tilfælde af uheld og oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen.

Oplysninger om ansatte:

Navn, postadresse, CPR-nummer, bankoplysninger, mail, telefonnummer og foto.

Hvis du er ansat som fleksjobbere eller virksomhedspraktikanter kan vi registrere og opbevare oplysninger om helbred, arbejdsevne og særlige hensyn

I forbindelse med længerevarende sygdom, kan der udarbejdes en mulighedserklæring med helbredsoplysninger.

Vores kilder

Kilden til de personoplysninger vi råder over er hovedsageligt rekvireret fra dig i forbindelse med din indmeldelse, donation, frivillighed eller ansættelse.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende grundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 6.1. c (nødvendigt grundet en retlig forpligtelse som påhviler den dataansvarlige)
 • Artikel 6.1. e (Nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Børns Vilkårs interesse i administration af medlemskab samt markedsføring overfor vores medlemmer)
 • Artikel 9.2.a, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2 for så vidt angår behandling af CPR-numre

Vi kan dele din oplysninger med

Offentlige myndigheder, herunder SKAT i forbindelse med indberetning af bidrag. Leverandør, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

 

Opbevaring

Vi sletter dine personoplysninger når du beder os om det eller hvis du udmelder dig.

Vi opbevarer dine informationer i op til 5 år, regnet fra udløbet af det regnskabsår oplysningerne vedrører, efter udmeldelse hvis du er medlem eller donorer.

Vi opbevarer dine oplysninger i 10 år, regnet fra udløbet af det regnskabsår, oplysningerne vedrører hvis du er ansat på ordinære vilkår eller fleksjobber.

Vi opbevarer dine oplysninger i en måned efter rekreturringsprocssen er afsluttet og en ansøger er ansat i stillingen. Uopfordrede ansøgninger senest 1 måned efter modtagelse.

Vi opbevarer dine oplysninger i højst en måned efter din praktik afsluttes som virksomhedspraktikant.

Vi opbevarer dine oplysninger som frivillig i op til et år efter din udgang.

Hvis du vil have slettet dine oplysninger i forbindelse med et ønske om at ikke modtage flere nyhedsbreve, kan du finde et link til dette i nyhedsbrevet og der vil sletningen foregå med det samme.

Ved anmodning om sletning af personoplysninger, gør vi det indenfor to uger, med mindre det er lovpligtigt, at vi beholder de pågældende oplysninger (fx som regnskabsbilag ift. bogføringsloven). Ved samme lejlighed gør vi opmærksom på, at sletning kan have konsekvenser fx ift. medlemskommunikation eller mulighed for skattefradrag for donationer.

Begæring om indsigt behandles indenfor to arbejdsuger fra henvendelse til dataansvarlig

Elektroniske data slettes i det pågældende IT-system, og prints makuleres.

Vores fulde privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger

I det følgende kan du se, hvordan vi hos Fødevarebanken behandler dine personoplysninger i forhold til hvilken kontakt, du har med os, herunder mere konkret bl.a. hvad vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er, hvilke typer personoplysninger, som vi behandler, hvor vi har dine personoplysninger fra, hvad vores grundlag for behandlingen, hvem vi deler dine personoplysninger med samt hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.

Vores dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af gennemsnitlig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Hvordan indsamler vi oplysninger?

Primært får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger udbetaling a løn.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er især:

–        Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Behandlingen ift. din relation til os:

 • Medlemsadministration herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling og anden medlemskommunikation
 • Donationsadministration herunder til indberetning til SKAT med henblik på fradrag til donor
 • Personaleadministration herunder udbetaling af løn og pension
 • Frivilligadministration herunder dokumentation for gyldigt kørekort og kontaktoplysninger
 • Udarbejdelse af statistik til intern brug og ekstern afrapportering til fx offentlige myndigheder

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder kommunikation i forbindelse med generalforsamlingen
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af andre sociale og faglige arrangementer
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der ikke er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Fødevarebanken videregiver ikke persondata til 3. part. Oplysninger angående betaling og kreditkortinformation vil ikke være tilgængelige for andre end betaleren.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre i denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Her finder du FødevareBanken

København

SEKRETARIATET

Aarhus

Kolding

Brøndby